Spedycja morska

Spedycja morska  (transport morski), także w dziedzinie rozmyślań prawnych jak również teoretycznych, kiedy jak również w powszechnej praktyce spedycyjnej nierozerwalnie łączy się z terminem Incoterms (International Commercial Terms), które określa się także Międzynarodowymi Regułami Handlu, a aplikuje w przypadku usług typu transport kontenera lub kontener transport.

INCOTERMS to zestawienie międzynarodowych uregulowań prawnych, ujmujących warunki sprzedaży, jakich wykładnia może być globalnie przyjęte na całym globie. Uregulowania te dzielą koszty jak również odpowiedzialność między nabywcę i sprzedawcę, a także określają rodzaje transportu. Incoterms kieruje się nadrzędnymi prawami  Konwencji ONZ  dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr, które zostały opublikowane w 1936 roku oraz reguluje transport morski. Dzisiaj obowiązuje wersja Incoterms 2010, która zastąpiła poprzednią dystrybucję – Incoterms 2000.

Dostosowania INCOTERMS oraz ich cechy: wiążą przy obrocie dobrami materialnymi (zarówno w zakresie transport kontenera) ich stosowanie może być fakultatywne obowiązują tylko eksportera a także importera – z ich korzystania wyłączeni są spedytorzy oraz firmy transportowe, włączają usługi „kontener transport” normy prawa rządzącego daną umową mają pierwszeństwo przed INCOTERMS.

Incoterms zajmują się kwestiami związanymi z transportem morskim produktów od sprzedawcy do nabywcy. Włącza to m.in. przewóz produktów rozliczenie odpowiedzialności eksportowych jak i importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu i ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan produktów w różnorodnych punktach procesu transportowego. Incoterms są używane zawsze w zestawieniu z lokalizacją geograficzną i nie zajmują się przeniesieniem praw własności. Stosowane w ramach „transport kontenera” a także kontener-transport.

Incoterms 2000

Normy i prawa są polecane jak również publikowane poprzez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Oficjalną wersją Incoterms 2000 jest oryginalny tekst angielski, któren został zaaprobowany poprzez Komisję Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Autoryzowane tłumaczenia w 31 językach są dostępne w lokalnych komitetach ICC.

Wytyczne i prawa ujęte w Incoterms 2000 (transport morski) podzielone zostały na grupy, zróżnicowane ze względu na łączne dla osobnych grup warunki, m.in. opłaty za transport i ubezpieczenie, chwila przeniesienia ryzyka (natomiast tym samym zrealizowania dostawy, co może być bezpośrednio związane z zagadnieniami dotyczącymi płatności za zrealizowany kontrakt), odpowiedzialności za formalności jak również koszty związane z odprawami (transport kontenera) celnymi eksportowymi oraz importowymi.

Grupa E – Departure – Sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym punkcie wydania. Sprzedający nie jest zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, kiedy zarówno nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru.

EXW. Ex Works (… named place) – Od zakładu (… określone miejsce). Termin ten przedstawia najmniejszą odpowiedzialność (zagadnienia transport morski) i zaangażowanie ze strony sprzedającego (dot. usług kontener transport). Dostarczenie zostaje uznana za dokonaną w momencie postawienia artykułów do dyspozycji nabywcy w określonym miejscu, bez zobligowania do dalszych czynności ze strony zbywcy, ( spotykany w dziedzinie spedycja morska ), ( spotykany w dziedzinie spedycja morska ).

Grupa F – Main Carriage Unpaid – Grupa „F..” zobowiązuje sprzedającego do dokonania odprawy celnej eksportowej. Sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów transportu (zarówno: transportu morskiego) ani ubezpieczenia. Transport kontenera. ( spotykany w dziedzinie spedycja morska ).

FCA. Free Carrier (… named place) – Franco przewoźnik (… określone miejsce).Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku i ubezpieczenia do momentu przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego, w oznaczonym miejscu. Ładunek uważa się za dostarczony w momencie załadunku poprzez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia bądź utraty towaru na kupującego,( spotykany w dziedzinie spedycja morska ).

FAS. Free Alongside Ship (… named loading port) – Franco wzdłuż burty statku (… określony port załadunku). Odpowiedzialność za koszty transportu morskiego jak również ryzyko sprzedającego kończą się w momencie dostarczenia produktów (kontener transport) do burty statku w oznaczonym porcie nadania, natomiast bez załadunku produktów na statek. Od owego momentu wszelkie koszty a także ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego – w tym transport kontenera oraz wodnego – śródlądowego.

FOB. Free On Board (… named loading port) – Franco statek (… określony port załadunku). Kiedy w wypadku FCA, aczkolwiek punktem przeniesienia kosztów i ryzyka za towar ze sprzedającego na kupującego bywa moment przekroczenia burty statku przez towar, sprzedający ponosi także koszty załadunku. Termin zdoła być używany zaledwie w odniesieniu do transportu morskiego a także wodnego śródlądowego, ( spotykany w dziedzinie spedycja morska ).

Grupa C – Main Carriage Paid – Sprzedający zawiera umowę przewozu a także ponosi jego koszty. Sprzedający jest też zobowiązany do dokonania odprawy celnej eksportowej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. Wszelkie dodatkowe, wynikłe po załadunku, koszty związane z transportem i innymi zdarzeniami obciążają kupującego.

CFR. Cost and Freight (… named destination port) – Koszt a także fracht (… określony port  przeznaczenia – transport morski). Sprzedający nie ponosi kosztów ubezpieczenia towarów (od momentu załadunku na statek w porcie nadania, kontener transport), jakie leżą po stronie nabywcy; dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w chwili załadunku towaru na statek armatora wskazanego przez sprzedającego transport kontenera.

CIF. Cost, Insurance and Freight (named destination port) – Koszt, ubezpieczenie oraz fracht (… określony port przeznaczenia). W odróżnieniu od CFR, sprzedający jest odpowiedzialny również za zawarcie umowy jak również opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru w na rzecz kupującego. Należałoby zaznaczyć, że Incoterms 2000 zobowiązują sprzedającego do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej zaledwie w podstawowym zakresie. Również CFR kiedy a także CIF mogą być używane jedynie w odniesieniu do transportu morskiego a także wodnego śródlądowego.

CPT. Carriage Paid To (… named destination port) – Przewoźne opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CFR w transporcie innym, niż morskim a także wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym, transpoert kontenera, kontener transport).

CIP. Carriage and Insurance Paid to (… named destination port) – Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CIF w transporcie innym, niż morskim jak również wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym).
Grupa D – Arrival – Sprzedający może być zobowiązany do dostarczenia towaru do określonego miejsca lub portu przeznaczenia.

DAF. Delivered At Frontier (… named place) – Dostarczone na granicę (… określone miejsce). Sprzedający może być zobowiązany dostarczyć towar do dyspozycji kupującego na granicy, aczkolwiek przed granicą odprawy celnej kraju odbiorcy. W przypadku dostawy DAF, koszt i ryzyko rozładunku towaru są po stronie kupującego. Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenia odprawy celnej eksportowej. Termin odnosi się do granicy lądowej, niezależnie od środka transportu.

DES. Delivered Ex Ship (… named port) – Dostarczone na statek (… określony port). Towar uważa się za dostarczony w momencie postawienia do dyspozycji (rozładunku – transport morski) przez odbiorcę na statku we wskazanym porcie przeznaczenia. Sprzedający bywa zobowiązany ponieść wszystkie koszty do owego momentu, ponosi też ryzyko uszkodzenia bądź utraty produktów – transport kontenera – podczas transportu do portu przeznaczenia. Sprzedający może być zobowiązany do odprawy celnej eksportowej. Koszt oraz ryzyko rozładunku są po stronie kupującego. Termin analogiczny do DAF, w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego jak również multimodalnego z dostawą na statku w porcie przeznaczenia (kontener transport).

DEQ. Delivered Ex Quay (… named port) – Dostarczone na nabrzeże (… określony port, transport morski). Analogicznie, gdy w przypadku DES, aczkolwiek towar winien być postawiony do dyspozycji kupującego na nabrzeżu we wskazanym porcie przeznaczenia. Koszty a także ryzyko rozładunku leżą po stronie sprzedającego. Termin używany w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego i multimodalnego, z rozładunkiem ze statku w porcie przeznaczenia.

DDU. Delivered Duty Unpaid (… named destination place) – Dostarczone, cło nieopłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Warunki dostawy DDU zobowiązują zbywcy do dostarczenia artykułów – kontener transport – we ustalane (dowolne) miejsce, również w kraju odbiorcy, włącznie z poniesieniem wszystkich kosztów a także ryzyk z tym związanych, z wyjątkiem wszelkich kosztów celnych jak również odpowiedzialności z tym związanej (przeprowadzenia odprawy celnej importowej). Przesyłkęuznaje się za dostarczony bez rozładunku z ostatniego środka transportu. Termin ma zastosowanie dla wszystkich środków transportu, jednakże w wypadku miejsca dostawy przewidzianego w porcie przeznaczenia (bez dalszego transportu lądowego po stronie sprzedającego, transport kontenera) winny zostać użyte terminy DES bądź DEQ.

DDP. Delivered Duty Paid (… named destination place) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Najszersza odpowiedzialność a także zakres czynności sprzedającego spośród powyższych zasad. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność jak również pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową, ( spotykany w dziedzinie spedycja morska ).

Flexi tank ZAWÓR
Flexitank

Incoterms 2010

W stosunku do Incoterms 2000 zmieniła się tylko grupa D. wygląda ona następująco:

DAT. Delivered at Terminal) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Dostarczone do terminalu (sprzedający odpowiada za dowiezienie towaru do określonego terminalu oraz jego rozładunek. DAT zastępuje dotychczas stosowaną DEQ.
DAP. (Delivered at Place) – Dostarczone do miejsca (sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, lecz jego rozładunek jest w gestii kupującego). DAP zastępuje dotychczas stosowane DAF, DES a także DDU.

Wyżej przywołane dotyczą zakresu: transport morski, transport kontenera, kontener transport.